News

187
Call for Proposals on Developing a Manual on Volunteering and Civic Engagement and  Conducting Workshops on Volunteer Engagement

Call for Proposals on Developing a Manual on Volunteering and Civic Engagement and Conducting Workshops on Volunteer Engagement


17 June 2024, Monday
330
Call for proposals to develop Media Literacy Analytical Paper and Toolkit

Call for proposals to develop Media Literacy Analytical Paper and Toolkit


07 June 2024, Friday
14
3rd Multi-stakeholder Round Table

3rd Multi-stakeholder Round Table


20 May 2024, Monday
9
2nd Multi-stakeholder Round Table

2nd Multi-stakeholder Round Table


06 May 2024, Monday
7
Unbreakable spirit in handicraft

Unbreakable spirit in handicraft


22 April 2024, Monday
7
First Multi-stakeholder Round Table

First Multi-stakeholder Round Table


03 April 2024, Wednesday
107
Competition for Developing an Educational Manual and Module

Competition for Developing an Educational Manual and Module


23 January 2024, Tuesday
2342
Մենթորային ցիկլերի հայտերի հրավեր

Մենթորային ցիկլերի հայտերի հրավեր


25 December 2023, Monday
501
Volunteer Announcement

Volunteer Announcement


08 November 2023, Wednesday
154
«Ոչ ֆորմալ նախաձեռնող խմբերի կարողությունների զարգացում» եռօրյա դասընթաց

«Ոչ ֆորմալ նախաձեռնող խմբերի կարողությունների զարգացում» եռօրյա դասընթաց


19 October 2023, Thursday
178
Transition from the support phase to the partnership, development and establishment phase

Transition from the support phase to the partnership, development and establishment phase


14 June 2023, Wednesday
162
Bringing qualitative changes in the educational processes

Bringing qualitative changes in the educational processes


14 June 2023, Wednesday
166
EDUCATION, HEALTHY LIFESTYLE, GREEN ECONOMY, ENVIRONMENT

EDUCATION, HEALTHY LIFESTYLE, GREEN ECONOMY, ENVIRONMENT


06 June 2023, Tuesday
178
PRESENTATION OF OMI PLANS

PRESENTATION OF OMI PLANS


06 June 2023, Tuesday
163
Vacancy_Communications Officer

Vacancy_Communications Officer


Vacancy_Communications Officer 06 June 2023, Tuesday
149
A Halotherapy Room in Goris

A Halotherapy Room in Goris


03 May 2023, Wednesday
157
Closing event of the "Accessible sanitary and hygienic conditions for persons with disabilities" program

Closing event of the "Accessible sanitary and hygienic conditions for persons with disabilities" program


29 April 2023, Saturday
368
Improved Housing Conditions

Improved Housing Conditions


21 April 2023, Friday
165
Course on "Improving accountability and transparency of CSOs."

Course on "Improving accountability and transparency of CSOs."


21 April 2023, Friday
132
Course on "Public Relations (PR) and Strategic Communication".

Course on "Public Relations (PR) and Strategic Communication".


20 April 2023, Thursday
157
A Warm House as a Job Opportunity

A Warm House as a Job Opportunity


Azganush Yengoyan's Success Stroy 14 April 2023, Friday
197
New opportunities for 52 schools, 90 teachers and 313 students in Armavir and Gegharkunik regions

New opportunities for 52 schools, 90 teachers and 313 students in Armavir and Gegharkunik regions


More than 10M Points in the Khan Academy’s Student Competition; Summary of the Program on Free Workshops in Gegharkunik and Armavir Marzes 14 April 2023, Friday
119
New profession, new opportunities, new life

New profession, new opportunities, new life


Lusine Khachatryan's Success Story 14 April 2023, Friday
115
Self-employment as a source of stable income

Self-employment as a source of stable income


Mrs. Karine՛s Success Story 14 April 2023, Friday